Programma

Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd op 6 speerpunten

Het volledige programma vindt u hier:

https://opwijk.afdelingen.n-va.be/sites/afdelingen.n-va.be/files/generat...

 

Veilig (thuis) in onze gemeente

Veilig

Een veilig gevoel creëren met aandacht voor de verkeersveiligheid. Ons beleid richt zich hier vooral op de zwakke weggebruiker door het aanleggen van fietspaden, voetpaden en het inrichten van fietsstraten. De persoonlijke levenssfeer beschermen we door voldoende politiecontroles en het terugdringen van de kleine criminaliteit zodat iedereen zich kan thuis voelen in Opwijk. Voor de nieuwkomers en anderstaligen focussen wij ons op inburgering en taallessen.

Zorg(en) voor iedereen

Zorg

Zorgzaam zijn voor de maatschappij door middel van goed bestuur, zorg voor ouderen, jongeren en de zwaksten in onze gemeente. Als N-VA Opwijk-Mazenzele zorgen wij voor iedereen in onze leefgemeenschap die onze waarden en normen respecteert en onderschrijft. 

 

(Nieuwe) Infrastructuur voor sport en cultuur

Sport en cultuur

Door de grote toename van het inwonersaantal komt onze infrastructuur onder druk te staan. Tijdens de voorbije legislatuur hebben we gewerkt aan adequate voetbalinfrastructuur en een volledig uitgeruste feestzaal in Mazenzele. Ook in de vernieuwde gemeenteschool “De Boot” komt volgend jaar een volledig ingerichte polyvalente zaal met bijhorende keuken. In de toekomst moeten we nog meer investeren in sportinfrastructuur zodat iedere sporttak verder kan groeien en in optimale omstandigheden zijn activiteiten kan ontplooien.

OnderWIJS(kansen) voor de Jeugd

Onderwij

Onze jeugd verdient kansen en dit realiseren we met een gevarieerd aanbod aan onderwijs. In Opwijk zijn alle netten vertegenwoordigd en dat houden we zo. Wij ondersteunen jeugdinitiatieven door de bouw van jeugdlokalen in Mazenzele en leggen leuke speelpleinen aan in elke deelkern van de gemeente. We vinden inspraak belangrijk en beschouwen de jeugdraad als een volwaardige partner. We luisteren naar hun verzuchtingen en houden rekening met hun adviezen. De bouw van een nieuwe gemeenteschool moet het toenemende leerlingenaantal opvangen en dankzij een nieuwbouw kan het Schoolhuis  in de toekomst, in nog betere omstandigheden, opleidingen inrichten die leiden naar de arbeidsmarkt .

Open (leef)ruimtes bewaren

Open ruimtes

Een goede ruimtelijke ordening is van levensbelang voor ons dorp. Grote projecten met een impact op onze leefkernen moeten met grote omzichtigheid benaderd worden. Onze focus ligt vooral op een aanbod voor onze eigen (jonge) mensen. De verwervingspremie helpt hen Opwijk een woning te kopen en de ongebreidelde instroom moet aan banden gelegd worden om de leefbaarheid van onze gemeente te waarborgen. Door inbreiding houden we onze open ruimtes gaaf en zorgen we voor een blijvend groen Opwijk.

Opwijk-Mazenzele, (h)echte Vlaamse gemeente!

(h)echte Vlaamse gemeente

Een hechte gemeenschap is voor ons een Vlaamse gemeenschap. Wie hier wil wonen is welkom en krijgt alle kansen om te participeren aan het socio-culturele leven. Wij vragen hiervoor in ruil respect voor onze gewoontes en onze taal. N-VA Opwijk-Mazenzele streeft naar een warme gemeenschap met aandacht voor ons materieel- en immaterieel erfgoed.